هستی

خلقت
علی معاشرتی

خلقت ( قسمت اول )

  بیگ بنگ قوی‌ترین نظریه در‌خصوص تشکیل حیات و بعد از آن تشکیل زمین مربوط به نظریه بیگ بنگ یا مهبانگ است. این نظریه نوعی

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر