مسیحیت

قرب نوافل
علی معاشرتی

جانشین چه کسی است؟

در جای جای کتب مذهبی و البته کتب عرفانی، صحبت از خلیفه یا جانشین شده است. مکاتب مختلف فکری و عقیدتی نیز در مورد خلیفه

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر