قوه اختیار

توضیح خدا و عالم وجود
اسماء الهی
علی معاشرتی

خدا و عالَم

  می‌دانیم که خداوند، انسان را به هیبت خودش آفرید و از طرفی انسان در همان ابتدای امر علم الادم اسماء کلها ( علم همه چیز

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر