زمین

خلقت
علی معاشرتی

خلقت ( قسمت دوم )

  پس از تراکم و بوجود آمدن نوترون و پروتون‌ها در جهان هستی و در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، مولکول‌ها و اتم‌ها پدیدار می‌شوند.

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر