اسماءالحسنی

خداوند و صفات
اسماء الهی
علی معاشرتی

صفات الهی

وقتی می‌خواهیم سخنی درباره خداوند بگوییم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم آن‌گونه که شایسته و دربرگیرنده او باشد، صحبت کنیم. به ناچار بایستی در مورد صفات

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر