چگونه می‌توان به اهداف و آرزوها جامه عمل پوشاند + معرفی سمینار

همه ما آرزوهایی داریم که گاهی در خلوتِ خود به آنها فکر میکنیم. 

بهترین حالت رضایت، زمانی است که رسیدن به آرزوهایمان را تجسم میکنیم اما آیا به همه آنها رسیدهایم؟ 

به نظر شما دلیل دست نیافتن به آرزوها و هدفها چیست؟

مشکل از کجا ناشی میشود؟

اجتماع؟ وضعیت اقتصادی؟ فرهنگ؟ مردم؟ دولت؟

مشکل خودت هستی! بله تعجب نکن. این تو هستی که نمیگذاری به آرزوهایت برسی.

 

وقتی اعتمادبهنفس نداشته باشی، عزتنفست هم تقلیل مییابد. عزتنفس که کاهش پیدا کند، تمام احساسات منفی فعال میشوند. 

گویی تابهحال همه آنها در سلولی حبس شده بودند و ناگهان درِ سلول باز میشود و دیوانهوار بر تو هجوم میآورند.

نتیجه کاملاً معلوم است. نهتنها نمیتوانی بر روی زندگی و کارت متمرکز شوی بلکه بهصورت کاملاً مخربی دست به اعمال فرسایشی میزنی. 

دیگر نه قدرت رسیدن به آرزوهایت را داری و نه ذرهای انگیزه و توانِ حرکت. اینگونه است که اهدافت نابود میشوند. 

حتی اگر هدفی هم داشته باشی راه رسیدن به آن را نمیدانی.

حالت بدِ دیگری نیز امکان دارد، اینکه هدفت را مشخص میکنی، راه و روش انجام آن را نیز میدانی ولی هیچ اقدام قاطعی برای به ثمر رسیدن آن انجام نمیدهی. 

بعضی وقتها این افکار آنچنان ذهنت را مسموم میکند که فلسفه زندگی را نیز زیر سؤال میبری.

 

چه باید کرد؟

باید در جستجوی حلقههای مفقوده بگردی، آنها را پیدا کنی و در مکان مناسب قرار دهی. 

اگر نتوانی آن را ترمیم کنی، این دورِ باطل تسلسل در زندگیات ادامه خواهد یافت.

برایاینکه بتوانی به نتیجه دلخواهت برسی باید اعتمادبهنفس داشته باشی، عزتنفس خود را افزایش دهی و راه و روش رسیدن به آنها را بلد شوی. 

وقتی این اتفاق بیافتد، انرژی و احساسات مثبت پدیدار میشوند.

 

افراد موفق، رؤیاهایشان را عملی کردهاند.

 

تو عملگرا میشوی و راهحلها را پیدا میکنی و با سرعت و شهامت یکی پس از دیگری آنها را عملی میکنی. 

اینچنین است که به نتیجه شیرین و رضایتبخش خود، خواهی رسید.

 

معرفی سمینار هدف، برنامه، حرکت

 

موفق شدن مخصوص عدهای خاص نیست. تکتک انسانها میتوانند باافتخار بگویند: «من انسان موفقی هستم.»

راه موفق شدن از برنامهریزی درست و کاربردی اهداف میگذرد.

اگر بدانیم چطور اهدافمان را یکی بعد از دیگری تیک بزنیم دیگر هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد.

 

سمینار «هدف، برنامه، حرکت» راه میانبری است برای یادگیری روش انتخاب اهداف، نحوه برنامهریزی و مهمتر از همه حرکت در مسیر تحقق آنها.

 

در این سمینار یاد میگیریم هدفگذاری کنیم، برای رسیدن به اهداف برنامهریزی دقیق و حسابشده انجام دهیم و درنهایت با حرکت صحیح و مناسب، برنامه را اجرایی کنیم.

 

 در این سمینار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این سمینار خواهی دانست که برای شناسایی و تفکیکِ درست اهداف، چهکارهایی انجام دهی. 

چگونه میتوانی برنامه واقعبینانه و قابلاجرایی طراحی کنی. 

برنامهای که نتیجهمحور است تا بتواند تو را برای رسیدن به هدف، در مسیری درست هدایت کند.

درنهایت خواهی دانست که بدون عملگرایی و حرکت درراه رسیدن به آرزوها، نمیتوانی هیچ نتیجهای بگیری. 

نحوهٔ اجرای برنامه نیز یکی دیگر از موضوعهای این سمینار است.

 

بعد از سمینار چه چیزی به دست میآورم؟

پس از شرکت در سمینار، میتوانی چگونه هدفها را شناسایی و طبقهبندی کنی و از بین آنها بهترینها را انتخاب کنی. 

میتوانی برنامهریزیِ دقیق و درستی انجامدهی و در یک اقدام مناسب و حرکتی ضربتی در اجرای برنامه گام برداری.

هدفگذاری، برنامهریزی و عملگرایی سه سرفصل مهم و کلیدی است که بعدازاین سمینار، آنها را به کار خواهی گرفت.

من در مقیاسی کوچکتر تمامی این مراحل را با تو در میان خواهم گذاشت و راه و روش انجام هریک را باهم مرور میکنیم.

 

این سمینار برای چه کسانی مفید است؟

برای همه افرادی که نتوانستهاند به رؤیاهایشان جامه عمل بپوشانند.

همه کسانی که فکر میکنند آرزو، چیزی دستنیافتنی است و باید همیشه به شکل رؤیا باقیبماند.

اشخاصی که همواره حسرت اهداف و لحظاتی را میخورند که نمیتوانند به آنها برسند، اشخاصی که تلاش کردهاند ولی نتیجهای حاصل نکردهاند. بهاحتمالزیاد، ایشان نمیدانند ایراد کار کجاست.

 

برای دانستن اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این سمینار کافی است لینک آن را در ایوند کلیک کنید.

 

لینک ثبتنام سمینار در ایوند

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
Facebook
Twitter

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب اخیر