داستان کشتی نوح

کشتی نوح ( ع )

در جنگل صدای چکش‌هایی که بر میخ کوبیده می‌شدند، شنیده می‌شد و مردانی که از کار زیاد، عرق می‌ریختند. زنان پا به پای مردان، لوازم و امکانات استراحت آنان را فراهم می‌کردند. درخت پشت درخت بود که بر زمین می‌افتاد و مردان، جز برای اندک استراحتی دست از کار نمی‌کشیدند. ادامه مطلب…